Örnek TOPLUM Bildirgesi

4,5 dakikalık okuma904 adet kelime

“Mutlu Bir Dünya için Örnek Toplum (Türkiye)” Programının amacı; Doğaya, toplum ve insanlığın gelişimine ve geleceğe değer katan birey ve kurumlardan oluşan barış dolu mutlu bir dünya için örnek ‘İNSAN’, ‘KURUM’ ve ‘TOPLUM’un nasıl olabileceğine dair bir fikir altyapısı ortaya koymaktır. Bu programın nihai hedefi ise ‘insanlığa değer katan yeni bir anlayışın’ neler olabileceğine yönelik bir altyapı çalışması oluşturmaktır.

Örnek TOPLUM Bildirgesi;
Bu program kapsamında öncelikle Örnek İNSAN, Örnek VATANDAŞ, Örnek KURUM çalışmalarını yaptıktan sonra Örnek TOPLUM’u çalıştık ve Evrensel değerleri yaşayan, içinde yaşadığı topluma ve insanlığa karşı kendini sorumlu hisseden, birlik ve bütünlüğüyle değer katan örnek bir toplum (Türkiye) yani insanlığa değer katan bir kültürünnasıl olabileceğine yönelik (taslak) bir bildirge oluşturduk.

Örnek TOPLUM;

 1. İnsanlığın geçmişi, bugünü ve geleceğinin sorumluluğunu alır.
 2. İnsanlığın gelişimine ve dönüşümüne hizmet eder.
 3. Kendi toplumsal varlığını gözetir ve dengesini korur.
 4. Birlik ve bütünlüğüyle insanlığa değer katar.
 5. Yerel ve evrensel değerleri bağdaştırır ve yaşar.
 6. Kültürel çeşitliliği, renkleri ve zenginliği ile insanlığa değer katar.
 7. Sağduyusu ve vicdanı gelişmiş ve canlıdır.
 8. İçindeki halk bilgeliğinin değerini bilir ve destekler.
 9. Ortak temel değerlerine bağlıdır ve bu doğrultuda sinerji (görevdeşlik) yaratarak hareket eder.
 10. Güven duygusu gelişmiştir ve bu toplumun insanlık ailesi içinde güvenilirliği yüksektir.
 1. Canlı, diri, üretici, dönüştürücü ve açık bir sistemdir.
 2. Uygarlığın birikimlerinden yararlanır ve değer katar.
 3. Dünya kültürel mirasını geleceğe taşır ve katkıda bulunur.
 4. Kültürel zenginlik, ahlak, sosyal yapı ve ekonomik kalkınma bir bütün olarak gelişir. 
 5. Uzlaşma, diyalog, düşünce ve ifade özgürlüğü bir kültür olarak gelişir.
 6. Yaşam, estetik ilkelerine uygun bir görgü ve sanat olarak algılanır.
 7. Bilim ve sanat aracılığıyla kültürlerarası etkileşimi artırır ve insanlık bilincini geliştirir.
 8. Yenilikçi, esnek ve gelişime açıktır. Gelişimi için çağın ihtiyaçları ile değerlerini dengeler.
 9. Dayanışma, iş birliği ve bilinçli bireyler oluşturmak için bireysel güçlenme ve sosyal uyumu destekler.
 10. Bireylerin özgürlüklerini ve gelişimlerini destekler.
 11. Aile olgusunun değeri bilinir.
 12. Sosyal ilişkiler ağını besler ve sosyal etkileşimi güçlendirir.
 13. Bilinçli üretim ve tüketim kültürüne sahiptir. Paylaşımcıdır ve bunu adil olarak yapar.
 14. Yaşam kalitesi yüksektir.
 15. Yaşam boyu öğrenmeyi, kültürünün temel bir öğesi olarak kabul eder ve destekler.
 1. İnsan odaklı ve bütünsel bir örgütlenme alt yapısına sahiptir.
 2. Sürdürülebilir bir kalkınma için etkin ve verimli çalışan kuruluşlar oluşturur.
 3. Eğitim anlayışı çağdaştır, bireysel ve toplumsal gelişimin sürekliliğini sağlar.
 4. Kurum ve kuruluşlar; topluma, insanlığa ve çevreye saygılı, bütünsel bir yaklaşımla yönetilen, etkin ve verimli çalışan, çözüm odaklı bir iklime ve ortak vizyona sahiptir.
 1. Kendisiyle ve çevresiyle, barış ve uyum içindedir.
 2. Siyasal sistem insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne dayanır.
 3. Tüm tarafların, sessiz duranların ve ‘henüz yaşamayanların’ da hakları korunur.
 4. Demokrasi kültürü tüm toplumsal alanlara ve ilişkilere yayılır.
 5. Tüm paydaşların yönetime katılması (yönetişim) esastır.
 6. Bireyler, özgürdür, vatandaşlık bilinci gelişmiştir ve sorumluluklarının farkındalığı ile hareket eder.
 7. Çağın gerçekliğinin farkındadır ve geleceğe yenilikçi bir yaklaşımla bakar.
 8. Ekonomik, sosyal ve siyasal bağımsızlığına sahip çıkar. Diğer toplumlarla olan bağlarını geliştirir.
 9. Bilgi edinme yolları açık ve iletişim araçları bağımsızdır. Bireyler kaynağa özgürce erişir ve eşit bir şekilde kullanır.
 1. Doğa ile barışıktır, doğanın ilkeleri ile uyum içinde yaşamayı bir erdem olarak kabul eder.
 2. Doğaya, ekolojik dengeye saygı duyan ve haklarını koruyan bir düzen kurar.
 3. Sürdürülebilir doğal yaşamı destekleyecek süreçleri geliştirir.
 4. Doğa ile uyumlu teknolojileri kullanır, ilgili bilimsel ve sanatsal çalışmaları destekler.
 5. Doğal hayatın yenilenmesi ve geri kazanım programlarını uygular.
 1. Yaşadığı toprakların doğal yapısını iyi bilir, uzlaşır ve doğasına uygun sistemler geliştirir.
 2. Yaşadığı mekân ve coğrafi konumun doğal ve beşeri yapısını bilir, bunlarla uyumludur ve gelişimi için konumuna uygun sistemler geliştirir.
 3. Jeopolitik konumundan kaynaklanan sorumluluklarını, uluslararası barışa hizmet edecek şekilde kullanır.
 4. Jeopolitik konumu ile jeo-kültürel unsurları bütünleştirmiş bir dengeye sahiptir.

Örnek TOPLUM Bildirgesi; Sayfa Çevir Oku

Yorum yazabilirsiniz

Yazar hakkında: İnsanlık Üniversitesi

İnsanlık Üniversitesi
Örnek KURUM Bildirgesi
Anadolu’nun Değerleri