Örnek KURUM Bildirgesi

5,4 dakikalık okuma1076 adet kelime

“Mutlu Bir Dünya için Örnek Toplum (Türkiye)” Programının amacı; Doğaya, toplum ve insanlığın gelişimine ve geleceğe değer katan birey ve kurumlardan oluşan barış dolu mutlu bir dünya için örnek ‘İNSAN’, ‘KURUM’ ve ‘TOPLUM’un nasıl olabileceğine dair bir fikir altyapısı ortaya koymaktır. Bu programın nihai hedefi ise ‘insanlığa değer katan yeni bir anlayışın’ neler olabileceğine yönelik bir altyapı çalışması oluşturmaktır.

Örnek KURUM Bildirgesi;
Bu program kapsamında Örnek İNSAN ve Örnek VATANDAŞ çalışmalarından sonra Örnek KURUM’u çalıştık ve Birlikte öğrenme, çalışma ve üretme kültürüne sahip topluma değer katan örnek bir kurumun, bir başka değişle yaptıklarıyla topluma değer katan hizmetin’ nasıl olabileceğine dair bir (taslak) bildirge oluşturduk.

Örnek KURUM;

1. Sistemleri ve kurumları, birer ekosistem olarak kabul eder. Gücünü, farklı dinamikleri bir arada tutmaktan ve çeşitlilikten alır.

 1. Teknolojiyi etkin ve verimli kullanır. Bildiklerini uygulamaya, deneyimlerini bilgiye dönüştürür. Deneyimlerinden ders çıkartarak kurumsal hafızasını güçlendirir.
 1. Çalışanlarının kabullerinin, varsayımlarının yani zihinsel kalıplarının farkındadır. Bu kalıpların dünyaya verilen anlamı ve eylemleri nasıl etkilediğini bilir.
 2. Bireylere sorgulama becerisi kazandırır. Bu beceri, var olan inanç, genelleme ve yargıların çözünmesini sağlar. Böylece bireylerin zihinsel kalıplarının, kurumun inancına dönüşmesini engeller.
 3. Derin düşünmeyi ve içe bakışı teşvik eder. Bu yolla paydaşlarının düşünce kalitelerini geliştirir ve verimsiz davranışlardan özgürleşmelerini sağlar.
 4. Değişim ihtiyacı ortaya çıktığında, sadece görünen eylemleri ya da planlamayı değil, kabulleri ve davranış kalıplarını besleyen düşünceleri değiştirmek için çalışır.
 5. Hedefledikleri ile gerçekleştirdikleri arasında bir fark olabileceğini kabul eder. Bu farkı en aza indirgemek için dile getirilmeyen görüşlerin varlık bulmasına olanak ve ortam sağlar.
 1. Sürekli öğrenen, öğrendikçe gelişen ve geliştikçe paylaşan bir organizasyondur. Birlikte öğrenme, çalışma ve üretme kültürüne sahiptir.
 2. Çalışma sürecini ve paylaşımı üretken kılar. Katılımı ve katkı isteğini taze tutar. Sistemdeki olası belirsizlik ve karmaşanın üstesinden gelebilme becerisini geliştirir. Böylece kurumun varlık dengesini ve bütünselliğini korur.
 1. Belli bir amaç için bir araya gelmiş, birbirini etkileyen ve birbirine bağlı unsurlardan oluşan dinamik bir sistem bütünüdür. Bu bütünlüğün temel yapı taşının geri-besleme olduğunu bilir.
 2. Bütünü görebilmeyi bir disiplin olarak uygular. Dünyayı, olayları ve olguları tek yönlü olarak değil, bütünsel yaklaşımladeğerlendirir.
 3. Olayları ve olguları derin düzeyden sorgular; belirti ve sonuçların altındaki kök nedenlere iner ve kalıcı çözümler üretir.
 4. Kurumsal teori ve yöntemleri inceler. Ancak, kendine özgü yaklaşımları üretir ve geliştirir.
 5. Doğru işi yaparak etkinliğini, işi doğru yaparak verimliliğini arttırır.
 1. Geleceğe dair resmi (vizyonu), katılımcılarıyla birlikte oluşturur. ‘Anlam birliği’ sağlayarak ‘birlikte yüründüğünde’, vizyonun ‘ortak vizyona’ dönüşeceğini bilir.
 2. Düşünce, iletişim, planlama ve ürün kalitesinin birbirini etkilediğinin farkındadır. Bu etkileşim döngüsünü kullanarak vizyona yönelik çalışmaların niteliğini geliştirir.
 3. Ortak bir vizyona derinden bağlı insanlar ile imkansız gibi görünen işlerin üstesinden gelinebileceğini bilir.
 4. Ulaşılabilir bir vizyon belirler. Kurumun mevcut durumu ile vizyonu arasında uyum ve denge olmasını sağlar.
 5. Vizyonu hayatı geçirmek için eylem planı oluştururken farklı yaklaşımlardan yararlanır ve fark yaratacakilk adımları’ belirler.
 6. Ortak vizyonunun ve eylem planın kaynağında toplum sevgisini ve insanlığa saygıyı esas alır.
 1. Kendilerini ortak bir amaca ve hedefe adamış, sorumluluğu paylaşan ve birbirini tamamlayan becerilere sahip bir ekiptir.
 2. İletişime değer verir. Katılımcılarının bakış açılarını özgür ve dürüstçe ortaya koymalarını sağlar. Tam, açık ve çeşitli iletişim kanalları geliştirir.
 3. Bakış açılarının farklı olabileceğini bilir ve tüm fikirleri dinler. Ortak aklı kullanarak öğrenmenin ve gelişimin bütünsel olmasını sağlar.
 4. Birlikte çalışma ve üretme kültürünü geliştirir. Böylece kolektif zeka düzeyini harekete geçirir ve ‘üretken öğrenmeyi’ sağlar.
 5. Kişi değil, içerik ve anlam odaklıdır, uzlaşma kültürünü kullanır.
 6. Birlikte öğrenme sürecinde bir takımda; fikir üreten, fikri destekleyen, karşıt fikri getiren ve gözlemleyen gibi farklı yaklaşımların olabileceğini bilir. Bir arada bulunmasını destekler ve onlardan yararlanır.
 7. Liderliğin bir konum meselesi değil, bir karakter ve seçim meselesi olduğunun farkındadır. Herkeste liderlik potansiyelinigörür ve destekler.
 1. Bireylerin vizyon sahibi, objektif ve yenilikçi, güvenilir ve öğrenmeye açık olmalarını ve böylelikle ‘kişisel ustalıklarını’ geliştirerek ‘kendilerini gerçekleştirmelerine’ destek verir.
 2. Motivasyonu artırmak için ‘anlam, sevgi ve görev bilincini’ çoğaltır. Böylece ‘keyifli bir işbirliği ve adanmışlık’ sağlar.
 3. Katılımcılarının/çalışanlarının ‘çözüm ve gelecek odaklı’ olmalarını destekler, yaratıcı bir heyecan duymalarını sağlar. Böylece kurumda ‘yeni bir şey yaratma arzusu’ oluşturur.
 4. Bilgi ve anlayış düzeyini kapsamlı kılmak için bireylerin analiz ve sentez yapabilme yeteneklerinin gelişimine destek verir. Böylece yeni fikirlerin üretilmesini sağlar.
 5. Görev dağılımlarında etik değerleri, bilgi, deneyim ve birikimleri esas alır. Farklılıkları da gözeterek, kişilerin ilgi alanları konusunda kendilerini geliştirebilmelerine de fırsat tanır.
 6. Bireylerin bilgi, birikim ve becerilerini, kurum vizyonu ile uyumlu olarak geliştirmesini destekler. Uyum ve denge sağlandığında yaratıcı güç açığa çıkar.

Örnek KURUM Bildirgesi; Sayfa Çevir Oku

Yorum yazabilirsiniz

Yazar hakkında: İnsanlık Üniversitesi

İnsanlık Üniversitesi
Örnek VATANDAŞ Bildirgesi
Örnek TOPLUM Bildirgesi